DEE - Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Tin tức

THÔNG BÁO CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIÊT NAM

Thông tin chi tiết: 1. FOV_Cong van Dao Tao Ky Nang Mem cho Sinh Vien 2. MAU DANG KY THAM DU KHOA DAO TAO KY NANG MEM ...
Read more

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2020

Thông tin chi tiết: Thong bao xet hoc bong thang 11 2020 Khoa Dien Sinh viên cung cấp thông tin liên quan và download mẫu M1 theo mã QR hoặc link  được đính kèm bên dưới: https://...
Read more

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÂN NGÀNH CHO SINH VIÊN K2019

Đặt câu hỏi tại: https://forms.gle/vemNCFe67M62H88w5 ...
Read more

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ GVHD TTTN (TẾT) VÀ TIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (OISP)

Thông tin chi tiết:  1. ke_hoach_dangky_tien_LVTN_201+202_10_2020 2. ke_hoach_dang_ky_TTTN_HK201 ...
Read more

DSSV ĐỒ ÁN 1, ĐỒ ÁN 2, LVTN Tiên Tiến HK201 (OISP)

Chi tiết: DSSV Đồ án 1, Đồ án 2, LVTN HK201 (OISP) Lưu ý: Sinh viên có đăng ký môn học nhưng không có tên trong danh sách, in TKB liên hệ VPK 110B1. ...
Read more

HỌC BỔNG HEAT

Thông tin chi tiết ...
Read more